Vintage rokutsu fukuro obi - Off-white with floral designs

  • $79.99